موفقیت و شکست چیزی نیست که همه فکر می کنند.

من معتقدم بهترین تعریفی از موفقیت که تابه حال دیده ام از ارل نایتیگل درخیلی سال پیش است. 

ان زمان هیچ یک ازکلمات تعریفیش از موفقیت را تغییر نداد!!!

اوگفت :موفقیت حرکت صعودی و پله پله به سمت یک هدف یا ایده آل است.

بهش فکر کنید!حرکت تصاعدی!

نه اینکه بالا بری،بایستی ،

برگردی عقب.

بلکه صعودی است ،

به طور پیوسته رو به جلو حرکت می کند حرکت صعودی به سمت یک هدف یا ایده آل است.

به خاطر دلایل عجیب،اکثرمردم فکر میکنند موفقیت چیزی است که شاید به آن برسند و وقتی که نمی رسند،خودشان را بازنده فرض میکنند.

اگر ایده ی بازنده را درذهنتان داشته باشید تمام ذهنتان راخراب میکنید.

ذهن و بدنتان را دریک ارتعاش خیلی ضعیف قرار می دهد  وهمه چیز خراب می شود.

امیدوارم با پیامی که میخواهیم با شما به اشتراک بگذارم شما مفهوم کاملا متفاوتی از موفقیت وشکست پیداکنید.

موفقیت و شکست چیزی مثل سیاه و سفید نیستند اصلا مثل آن نیست!!

موفقیت وشکست بسیار هم تراز و هم جهت بایکدیگرند.

اما متاسفانه خیلی سوء برداشت وجود دارد.

شما فردی را میبینید که پیشرفت و رشد منحصربه فردی داشته است وازیک موفقیت شگرف لذت می برد

شخص دیگری را میبیند که دقیقا درکنارهمان فرد کار میکند.

احتمالا هردوی آن ها کارمند یک نفرهستند یاشاید چیز مشابه ای را دریک بازار مشابه می فروشند،

اما شخص دوم ناکام است.

او به نتایجش نگاه میکند و احساس میکند حد متوسطی دارد.

فرقشان چیست؟

آیا یک نفر خیلی بهتر از دیگری است؟

آیایک نفر چیزی می فهمد که دیگران نمی فهمند؟

وقتی یک نفر این ایده را دارد که اگرمتوسط باشد بازنده است ،فنا شده است،

واقعا فنا شده اند

چون هرچه بیشتر به آن فکر میکنند بیشتر در آن ارتعاش بد قرار می گیرند.

حالا می خواهم واقعا ذهنتان را باز کنید،

میخواهم به دقت گوش کنید

شما با گوش تان فقط می شنوید،امابا احساساتتان گوش می دهید.

پس میخواهم به خودتان اجازه دهید که کاملا به این موضوع توجه کنید و درک کنید که موفقیت و شکست در دو جهت مخالف هم حرکت نمی کنند.

بدون توجه به اینکه چقدر این موضوع اینطور به نظر می رسد موفقیت و شکست خیلی خیلی به هم نزدک و در یک تراز هستند.

شاید خیلی عجیب و غیرمعمول به نظر برسد.

متوجه شده ا ید که،فردی که متوسط است با ایده هایی که درضمیر ناخودآگاهش هستند کنترل می شود.

آن ها متوجه نمی شوند که چه اتفاقی رخ می دهد؟

آن ها اجازه می دهند که جهان بیرون آن ها راکن

که اگرمتوسط باشد بازنده است ،فنا شده است،

واقعا فنا شده اندچون هرچه بیشتر به آن فکر میکنند بیشتر در آن ارتعاش بد قرار می گیرند.

حالامی خواهم واقعا ذهنتان را باز کنید،

میخواهم به دقت گوش کنید

شما با گوش تان فقط می شنوید،امابا احساساتتان گوش می دهید.

پس میخواهم به خودتان اجازه دهید که کاملا به این موضوع توجه کنید و درک کنید که موفقیت وشکست در دو جهت مخالف هم حرکت نمی کنند.

بدون توجه به اینکه چقدر این موضوع اینطور به نظر می رسد موفقیت و شکست خیلی خیلی به هم نزدک و در یک ترازهستند.

درواقع موفقیت و شکست به شدت هم تراز و هم جهت هستند

مثل اینکه لبه تیغ آن ها را ازهم جدا کند.

خطی که موفقیت و شکست را ازهم جدا می کند به نازکی لبه یک تیغ است.

شما شاید فقط ذره ای از موفقیت شگفت انگیز دور باشید.

بیایید همین الان یک تصمیم بگیریم که واقعا بر روی پارادایم های خود مطالعه کنیم و آن ها را بفهمیم کسی را  که نتایج متوسطی می گیرد ببینید!

پارادایم ها آن ها را کنترل می کنند

کسانی که از موفقیت لذت میبرند،آن ها پارادایم ها را کنترل می کنند.

و وقتی کسی نتایج متوسطی می گیرد،

تصمیم می گیرد که تغییرکند و پارادایم های خود را مطالعه کند و ناگهان موفق می شود.

کل برنامه ما را راجع به همین بود این تمام چیزی است که قصد داشتم بگویم.

تمام هدف من درزندگی این است که این اطلاعات را سازماندهی کنم وبه اشتراک بگدارم به موثرترین حالتی که  میتوانم مخابره کنم.

ازشما می خواهم بفهمید که می توانید هرمقدار پولی را که میخواهید بدست بیاورید،

هرکسب و کاری که میخواهیدانجام دهید

می توانید از روابطی که می خواهید لذت ببرید،

می توانید ازسلامتی که می خواهید لذت ببرید می توانید

به هرجایی که میخواهید برسید.

اما زمانی که ذهنی درست داشته باشید و بتوانید پارادایم هایتان را کنترل کنید.